BP. QLNS – Tủ 08

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ

1

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBD 10/2022

70 năm

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

2

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBD 11/2022

70 năm

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

3

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBD 12/2022

70 năm

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

4

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBD 01/2023

70 năm

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

5

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBD 02/2023

70 năm

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

6

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBD 03/2023

70 năm

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

7

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBD 04/2023

70 năm

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

8

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBH 12/2022

70 năm

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

9

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBH 01/2023

70 năm

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

10

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBH 02/2023

70 năm

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

11

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBH 03/2023

70 năm

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

12

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBH 04/2023

70 năm

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

13

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBH 05/2023

70 năm

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.