BP. QLNS – Tủ 07

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ
1

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBD th06- th12 năm 2023

Vĩnh viễn

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

2

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBH th06-th12năm 2023

Vĩnh viễn

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.