BP. QLNS – Tủ 06

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ

1

BGHD

Bàn giao hợp đồng ACBD 2014-2018

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Diệu Hiền

2

BGHD

Bàn giao hợp đồng ACBH 2014-2018

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Diệu Hiền

3

GHHD

Gia hạn hợp đồng  ACBD 2014-2019

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Diệu Hiền

4

GHHD

Gia hạn hợp đồng  ACBH 2014-2019

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Diệu Hiền

5

TDKHD

Theo dõi ký Hợp đồng ACBD 2014-2019

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Diệu Hiền

6

TDKHD

Theo dõi ký Hợp đồng ACBH 2014-2019

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Diệu Hiền

Vũ Thị Thu Hồng

7

BGXMLL

Thống kê bàn giao phiếu XMLL

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Diệu Hiền

Vũ Thị Thu Hồng

8

XNNVTC

Theo dõi xác nhận NVTC

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Diệu Hiền

9

TDBG

Bìa còng theo dõi các loại Biên bản bàn giao

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Diệu Hiền

10

CTKL

Danh sách cắt tài khoản lương nhân viên

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Diệu Hiền

11

DGTT

Bìa còng TK bàn giao phiếu đánh giá nhân viên tân tuyển – Hồ sơ tân tuyển 2017-2020

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Diệu Hiền

Vũ Thị Thu Hồng

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.