BP. QLNS – Tủ 05

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ
1

BGHD

Bàn giao hợp đồng ACBD 2019-2020

Vĩnh viễn

Vũ Thị Thu Hồng

2

BGHD

Bàn giao hợp đồng ACBH 2019-2020

Vĩnh viễn

Vũ Thị Thu Hồng

3

GHHD

Gia hạn hợp đồng  ACBD 2020-2021

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Diệu Hiền

4

GHHD

Gia hạn hợp đồng  ACBH 2020-2021

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Diệu Hiền

5

TDKHD

Theo dõi ký Hợp đồng ACBD 2020

Vĩnh viễn

Vũ Thị Thu Hồng

6

TDKHD

Theo dõi ký Hợp đồng ACBH 2020

Vĩnh viễn

Vũ Thị Thu Hồng

7

NV

Theo dõi nghỉ việc ACBD 2021

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Diệu Hiền

8

NV

Theo dõi nghỉ việc ACBH 2021

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Diệu Hiền

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.