BP. QLNS – Tủ 04

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ
1

CC.T11/ 2023 (No.1)

CHẤM CÔNG + NGHỈ PHÉP T11/2023 ACBD

10 năm

Lưu Phụng Bửu

2

CC.T11/ 2023 (No.2)

CHẤM CÔNG + NGHỈ PHÉP T11/2023 ACBD

10 năm

Lưu Phụng Bửu

3

CC.T11/ 2023 (No.1)

CHẤM CÔNG + NGHỈ PHÉP T11/2023 ACBH

10 năm

Lưu Phụng Bửu

4

CC.T12/ 2023 (No.1)

CHẤM CÔNG + NGHỈ PHÉP T12/2023 ACBD

10 năm

Lưu Phụng Bửu

5

CC.T12/ 2023 (No.2)

CHẤM CÔNG + NGHỈ PHÉP T12/2023 ACBD

10 năm

Lưu Phụng Bửu

6

CC.T12/ 2023 (No.1)

CHẤM CÔNG + NGHỈ PHÉP T12/2023 ACBH

10 năm

Lưu Phụng Bửu

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.