BP. QLNS – Tủ 03

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ

1

CC.T1/ 2023 (No.1)

CHẤM CÔNG + NGHỈ PHÉP T1/2023 ACBD

10 năm

Lưu Phụng Bửu

2

CC.T1/ 2023 (No.2)

CHẤM CÔNG + NGHỈ PHÉP T1/2023 ACBD

10 năm

Lưu Phụng Bửu

3

CC.T1/ 2023 (No.1)

CHẤM CÔNG + NGHỈ PHÉP T1/2023 ACBH

10 năm

Lưu Phụng Bửu

4

CC.T2/ 2023 (No.1)

CHẤM CÔNG + NGHỈ PHÉP T2/2023 ACBD

10 năm

Lưu Phụng Bửu

5

CC.T2/ 2023 (No.2)

CHẤM CÔNG + NGHỈ PHÉP T2/2023 ACBD

10 năm

Lưu Phụng Bửu

6

CC.T2/ 2023 (No.1)

CHẤM CÔNG + NGHỈ PHÉP T2/2023 ACBH

10 năm

Lưu Phụng Bửu

7

CC.T3/ 2023 (No.1)

CHẤM CÔNG + NGHỈ PHÉP T3/2023 ACBD

10 năm

Lưu Phụng Bửu

8

CC.T3/ 2023 (No.2)

CHẤM CÔNG + NGHỈ PHÉP T3/2023 ACBD

10 năm

Lưu Phụng Bửu

9

CC.T3/ 2023 (No.1)

CHẤM CÔNG + NGHỈ PHÉP T3/2023 ACBH

10 năm

Lưu Phụng Bửu

10

CC.T4/ 2023 (No.1)

CHẤM CÔNG + NGHỈ PHÉP T4/2023 ACBD

10 năm

Lưu Phụng Bửu

11

CC.T4/ 2023 (No.2)

CHẤM CÔNG + NGHỈ PHÉP T4/2023 ACBD

10 năm

Lưu Phụng Bửu

12

CC.T4/ 2023 (No.1)

CHẤM CÔNG + NGHỈ PHÉP T4/2023 ACBH

10 năm

Lưu Phụng Bửu

13

CC.T5/ 2023 (No.1)

CHẤM CÔNG + NGHỈ PHÉP T5/2023 ACBD

10 năm

Lưu Phụng Bửu

14

CC.T5/ 2023 (No.2)

CHẤM CÔNG + NGHỈ PHÉP T5/2023 ACBD

10 năm

Lưu Phụng Bửu

15

CC.T5/ 2023 (No.1)

CHẤM CÔNG + NGHỈ PHÉP T5/2023 ACBH

10 năm

Lưu Phụng Bửu

16

CC.T6/2023 (No.1)

CHẤM CÔNG + NGHỈ PHÉP T6/2023 ACBD

10 năm

Lưu Phụng Bửu

17

CC.T6/ 2023 (No.2)

CHẤM CÔNG + NGHỈ PHÉP T6/2023 ACBD

10 năm

Lưu Phụng Bửu

18

CC.T6/ 2023 (No.1)

CHẤM CÔNG + NGHỈ PHÉP T6/2023 ACBH

10 năm

Lưu Phụng Bửu

19

CC.T7/ 2023 (No.1)

CHẤM CÔNG + NGHỈ PHÉP T7/2023 ACBD

10 năm

Lưu Phụng Bửu

20

CC.T7/ 2023 (No.2)

CHẤM CÔNG + NGHỈ PHÉP T7/2023 ACBD

10 năm

Lưu Phụng Bửu

21

CC.T7/ 2023 (No.1)

CHẤM CÔNG + NGHỈ PHÉP T7/2023 ACBH

10 năm

Lưu Phụng Bửu

22

CC.T8/ 2023 (No.1)

CHẤM CÔNG + NGHỈ PHÉP T8/2023 ACBD

10 năm

Lưu Phụng Bửu

23

CC.T8/ 2023 (No.2)

CHẤM CÔNG + NGHỈ PHÉP T8/2023 ACBD

10 năm

Lưu Phụng Bửu

24

CC.T8/ 2023 (No.1)

CHẤM CÔNG + NGHỈ PHÉP T8/2023 ACBH

10 năm

Lưu Phụng Bửu

25

CC.T9/ 2023 (No.1)

CHẤM CÔNG + NGHỈ PHÉP T9/2023 ACBD

10 năm

Lưu Phụng Bửu

26

CC.T9/ 2023 (No.2)

CHẤM CÔNG + NGHỈ PHÉP T9/2023 ACBD

10 năm

Lưu Phụng Bửu

27

CC.T9/ 2023 (No.1)

CHẤM CÔNG + NGHỈ PHÉP T9/2023 ACBH

10 năm

Lưu Phụng Bửu

28

CC.T10/ 2023 (No.1)

CHẤM CÔNG + NGHỈ PHÉP T10/2023 ACBD

10 năm

Lưu Phụng Bửu

29

CC.T10/ 2023 (No.2)

CHẤM CÔNG + NGHỈ PHÉP T10/2023 ACBD

10 năm

Lưu Phụng Bửu

30

CC.T10/ 2023 (No.1)

CHẤM CÔNG + NGHỈ PHÉP T10/2023 ACBH

10 năm

Lưu Phụng Bửu

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.