BP. QLNS – Tủ 02

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ

1

TCTV16.01

Theo dõi trợ cấp thôi việc năm 2016 ACBD

5 năm

Lưu Thể Cúc

2

TCTV16.01

Theo dõi trợ cấp thôi việc năm 2016 ACBH

5 năm

Lưu Thể Cúc

3

ABCTK. 01.16

Tổng kết đánh giá xếp loại nhân viên năm 2016

10 năm

Lưu Thể Cúc

4

ABCTK. 01.17

Tổng kết đánh giá xếp loại nhân viên năm 2017

10 năm

Lưu Thể Cúc

5

ĐG2018.01

ĐG2018.02

Đánh giá xếp loại nhân viên ACBD năm 2018

10 năm

Lưu Thể Cúc

6

ĐG2018.01

Đánh giá xếp loại nhân viên ACBH năm 2018

10 năm

Lưu Thể Cúc

7

ĐGT01. 2019

ĐGT11. 2019

ĐGT01. 2020

ĐGT11. 2020

Bảng đánh giá xếp loại nhân viên ACBH (tháng 01 – 11/2019) (tháng 01 – 11/2020)

10 năm

Lưu Thể Cúc

8

BGSLĐ.01

Biên bản bàn giao sổ lao động ACBD

Vĩnh viễn

Lưu Thể Cúc

9

BGSLĐ.01

Biên bản bàn giao sổ lao động ACBH

Vĩnh viễn

Lưu Thể Cúc

10

 

Biên bản bàn giao sổ lao động 2012 ACBD

Vĩnh viễn

Lê Thị Thanh Lan

11

 

Biên bản bàn giao sổ lao động 2013 ACBD

Vĩnh viễn

Lê Thị Thanh Lan

12

 

Biên bản bàn giao sổ lao động 2013 ACBH

Vĩnh viễn

Lê Thị Thanh Lan

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.