BP. QLNS – Tủ 01

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ

1

ABCTK. 01.18

Tổng kết đáng giá xếp loại nhân viên năm 2018

10 năm

Lưu Thể Cúc

2

ĐG2019.02

Đánh giá xếp loại nhân viên ACBD năm 2019

10 năm

Lưu Thể Cúc

3

ĐG2019.01

Đánh giá xếp loại nhân viên ACBD năm 2019

10 năm

Lưu Thể Cúc

4

ĐG2019.01

Đánh giá xếp loại nhân viên ACBH năm 2019

10 năm

Lưu Thể Cúc

5

ABCTK. 01.19

Tổng kết đáng giá xếp loại nhân viên năm 2019

10 năm

Lưu Thể Cúc

6

ĐG2020.01

Đánh giá xếp loại nhân viên ACBH năm 2020

10 năm

Lưu Thể Cúc

7

ABCTK. 01.20

Tổng kết đáng giá xếp loại nhân viên năm 2020

10 năm

Lưu Thể Cúc

8

ĐG2021.02

Đánh giá xếp loại nhân viên ACBD năm 2021

10 năm

Lưu Thể Cúc

9

ĐG2020.02

Đánh giá xếp loại nhân viên ACBD năm 2020

10 năm

Lưu Thể Cúc

10

ĐG2020.01

Đánh giá xếp loại nhân viên ACBD năm 2020

10 năm

Lưu Thể Cúc

11

ĐG2021.01

Đánh giá xếp loại nhân viên ACBD năm 2021

10 năm

Lưu Thể Cúc

12

ĐG2021.01

Đánh giá xếp loại nhân viên ACBH năm 2021

10 năm

Lưu Thể Cúc

13

ABCTK. 01.21

Tổng kết đáng giá xếp loại nhân viên năm 2021

10 năm

Lưu Thể Cúc

14

ĐG2022.01

Đánh giá xếp loại nhân viên ACBH năm 2022

10 năm

Lưu Thể Cúc

15

ĐG2022.01

Đánh giá xếp loại nhân viên ACBD năm 2022

10 năm

Lưu Thể Cúc

16

ABCTK. 01.22

Tổng kết đáng giá xếp loại nhân viên năm 2022

10 năm

Lưu Thể Cúc

17

ĐG2023.01

Đánh giá xếp loại nhân viên ACBD năm 2023

10 năm

Lưu Thể Cúc

18

ĐG2023.02

Đánh giá xếp loại nhân viên ACBD năm 2023

10 năm

Lưu Thể Cúc

19

ĐG2023.01

Đánh giá xếp loại nhân viên ACBH năm 2023

10 năm

Lưu Thể Cúc

20

ĐG2023.02

Đánh giá xếp loại nhân viên ACBH năm 2023

10 năm

Lưu Thể Cúc

21

MTCD.01

Mô tả chức danh ACBH

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Thanh Hiếu

22

MTCD.01

Mô tả chức danh ACBD

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Thanh Hiếu

23

MTCV.01

Mô tả công việc ACBD

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Thanh Hiếu

24

MTCV.01

Mô tả công việc ACBH

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Thanh Hiếu

25

MTCVM.01

Mô tả công việc mẫu ACBD

Vĩnh viễn

Lưu Thể Cúc

26

MTCVM.01

Mô tả công việc mẫu ACBH

Vĩnh viễn

Lưu Thể Cúc

27

DNTL.01

Danh mục tài liệu tổ Nhân sự – Đào tạo

 

Lưu Thể Cúc

28

DNTL.01

Danh mục tài liệu tổ Nhân sự – Đào tạo ACBH

 

Lưu Thể Cúc

29

BCLĐ

Báo cáo lao động cho trung tâm giới thiệu việc làm

Vĩnh viễn

Lưu Thể Cúc

30

PC64.01

Danh sách PC64

Vĩnh viễn

Lưu Thể Cúc

31

KTLĐ.01

Khai trình lao động ACBD

Vĩnh viễn

Lưu Thể Cúc

32

KTLĐ.01

Khai trình lao động ACBD

Vĩnh viễn

Lưu Thể Cúc

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.