BP. QLĐN – Tủ 13

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ
1 MST. GTGC. 2021 Đăng ký MST TNCN
Giảm trừ gia cảnh 2021-2022 (ACBH)
Vĩnh viễn Vũ Thị Thu Hồng
2 MST.2021 Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế năm 2021-2022 (ACBH+ACBD) Vĩnh viễn Vũ Thị Thu Hồng
3 MST. GTGC. 2022 Đăng ký MST TNCN
Giảm trừ gia cảnh 2022 (ACBD)
Vĩnh viễn Vũ Thị Thu Hồng
4 TN.HSG. 2022 Thiếu nhi, Học sinh giỏi 2022 (ACBH+ACBD) Vĩnh viễn Vũ Thị Thu Hồng
5 UQQTT. 2022 Giấy ủy quyền quyết toán thuế năm 2022 (ACBH+ACBD) Vĩnh viễn Vũ Thị Thu Hồng
6 MST. GTGC. 2023 Đăng ký MST TNCN
Giảm trừ gia cảnh 2023 (ACBH+ACBD)
Vĩnh viễn Vũ Thị Thu Hồng
7 TN.HSG. 2023 Thiếu nhi, Học sinh giỏi 2023 (ACBH+ACBD) Vĩnh viễn Vũ Thị Thu Hồng
8 CTK. ACBH Chứng từ khác Vĩnh viễn Vũ Thị Thu Hồng
9 CTKTT. 2022 Chứng từ khấu trừ thuế TCNC điện tử (MISA)
(ACBH+ACBD)
Vĩnh viễn Trần Thị Ngọc Diệu

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.