BP. QLĐN – Tủ 12

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ
1 MST. GTGC Hồ sơ đăng ký MST TNCN
Giảm trừ gia cảnh 2018-2019
Vĩnh viễn Trần Thị Ngọc Diệu
2 UQQTT. 2018 Giấy ủy quyền quyết toán thuế năm 2018-2020
Phục hồi dữ liệu 2015-2020 (ACBH+ACBD)
Vĩnh viễn Trần Thị Ngọc Diệu
Nguyễn Thị Ánh Tuyết
3 MST. GTGC. 2020 Hồ sơ đăng ký MST TNCN
Giảm trừ gia cảnh 2020
Vĩnh viễn Nguyễn Thị Diệu Hiền
4 TN.HSG. 2020 Thiếu nhi, Học sinh giỏi 2020-2021 Vĩnh viễn Vũ Thị Thu Hồng
5 UQQTT. 2021 Giấy ủy quyền quyết toán thuế năm 2021 (ACBH+ACBD) Vĩnh viễn Vũ Thị Thu Hồng
6 MST.GTGC. 2021 Hồ sơ đăng ký MST TNCN
Giảm trừ gia cảnh 2021
Vĩnh viễn Vũ Thị Thu Hồng
7 MST.NPT. 2021 Xác nhận MST, NPT năm 2021 Vĩnh viễn Vũ Thị Thu Hồng
8 LUONG, PHUCLOI. 2022 Bảng lương, Lương T13, thưởng tết, phúc lợi 2022 Vĩnh viễn Vũ Thị Thu Hồng
9 THUE TNCN Chứng từ Thuế TNCN năm 2011-2022 Vĩnh viễn Trần Thị Ngọc Diệu

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.