BP. QLĐN – Tủ 11

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ
1 LUONG, PLOI Bảng lương, thưởng, phúc lợi  nhân viên năm 2023 Vĩnh viễn Trần Thị Ngọc Diệu
Vũ Thị Thu Hồng
2 THUE TNCN Ký nhận chừng từ xác nhận thu nhập, biên lai thuế TNCN Vĩnh viễn Trần Thị Ngọc Diệu

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.