BP. QLĐN – Tủ 10

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ
1 LUONG, PLOI Bảng lương, thưởng, phúc lợi  nhân viên năm 2017, 2018, 2019, 2020 (ACBH) Vĩnh viễn Trần Thị Ngọc Diệu
2 LUONG, PLOI Bảng lương, thưởng, phúc lợi  nhân viên năm 2020 (ACBD) Vĩnh viễn Trần Thị Ngọc Diệu

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.