BP. QLĐN – Tủ 08

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ
1 LUONG.2018.No01 Bảng lương nhân viên năm 2018
Từ T01 đến T06
Vĩnh viễn Trần Thị Ngọc Diệu
2 LUONG.2018.No02 Bảng lương nhân viên năm 2018
Từ T07 đến T12 + thưởng cuối năm
Vĩnh viễn Trần Thị Ngọc Diệu
3 PHUCLOI.2018 Phúc lợi nhân viên 2018 Vĩnh viễn Trần Thị Ngọc Diệu
4 LUONG,PLOI.2019.No01 Bảng lương nhân viên năm 2019, Từ T01 đến T04 Vĩnh viễn Trần Thị Ngọc Diệu
5 LUONG,PLOI.2019.No02 Bảng lương nhân viên năm 2019, Từ T05 đến T09 Vĩnh viễn Trần Thị Ngọc Diệu
6 LUONG,PLOI.2019.No03 Bảng lương nhân viên năm 2019, Từ T10 đến T12, Thưởng T13, Thưởng Tết, Phúc lợi Vĩnh viễn Trần Thị Ngọc Diệu

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.