BP. QLĐN – Tủ 07

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ
1 Duyetluong. 2012 Điều chỉnh + duyệt lương năm 2012 Vĩnh viễn Nguyễn Thị Thảo/
Trần Thị Ngọc Diệu
2 Luong.2012 (1) Lương nhân viên năm 2012 (1) Vĩnh viễn Nguyễn Thị Thảo/
Trần Thị Ngọc Diệu
3 Luong.2012 (2) Lương nhân viên năm 2012 (2) Vĩnh viễn Nguyễn Thị Thảo/
Trần Thị Ngọc Diệu
4 Duyetluong. 2013 Điều chỉnh + duyệt lương năm 2013 Vĩnh viễn Nguyễn Thị Thảo/
Trần Thị Ngọc Diệu
5 Luong.2013 (1) Lương nhân viên năm 2013 (1) Vĩnh viễn Nguyễn Thị Thảo/
Trần Thị Ngọc Diệu
6 Luong.2013 (2) Lương nhân viên năm 2013 (2) Vĩnh viễn Nguyễn Thị Thảo/
Trần Thị Ngọc Diệu
7 Phucloi.2014 Phúc lợi nhân viên năm 2014 Vĩnh viễn Nguyễn Thị Thảo/
Trần Thị Ngọc Diệu
8 Luong.2014 (1) Lương nhân viên năm 2014 (1)
Từ T01 đến T04
Vĩnh viễn Trần Thị Ngọc Diệu
9 Luong.2014 (2) Lương nhân viên năm 2014 (2)
Từ T05 đến T08
Vĩnh viễn Trần Thị Ngọc Diệu
10 Luong.2014 (3) Lương nhân viên năm 2014 (3)
Từ T09 đến T12, T13
Vĩnh viễn Trần Thị Ngọc Diệu
11 Luong.2015 (1) Lương nhân viên năm 2015 (1)
Từ T01 đến T03
Vĩnh viễn Trần Thị Ngọc Diệu
12 Luong.2015 (3) Lương nhân viên năm 2015 (3)
Từ T09 đến T12 + thưởng cuối năm
Vĩnh viễn Trần Thị Ngọc Diệu

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.