BP. QLĐN – Tủ 06

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ
1 HTKT07.20 – 03.21 Hỗ trợ khoán T07.2020 – 03.2021 (ACBD) Theo thời gian quy định Võ Thị Ngọc Huyền
2 HTKT06.23 – 12.23 Hỗ trợ khoán T06.2023 – 12.2023 (ACBD)

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.