BP. QLĐN – Tủ 05

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ
1 HTKT04.21 – 09.22 Hỗ trợ khoán T04.2021 – T09.2022 (ACBD) Theo thời gian quy định Võ Thị Ngọc Huyền

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.