BP. QLĐN – Tủ 04

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ
1 HTKT10.22 – 05.23 Hỗ trợ khoán T10.2022 – T05.2023 (ACBD) Theo thời gian quy định Võ Thị Ngọc Huyền
2 TA.23 Tiền ăn từ  T02.2023 – T12.2023 Theo thời gian quy định Võ Thị Ngọc Huyền
3 GUIXE.22 – 23 Gửi xe từ T11.2022 -T12.2023 Theo thời gian quy định Võ Thị Ngọc Huyền
4 SN.23 Sinh nhật từ T01.2023 – T12.2023 Theo thời gian quy định Võ Thị Ngọc Huyền
5 BHTN.01.23 Bảo hiểm tai nạn con người Hợp đồng năm 2023 Theo thời gian quy định Võ Thị Ngọc Huyền

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.