BP. QLĐN – Tủ 03

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ
1 HTK.01.20 – HTK.12.20 Hỗ trợ khoán T01 -12.2020 (ACBH) Theo thời gian quy định Võ Thị Ngọc Huyền
2 HTK.01.21 – HTK.12.21 Hỗ trợ khoán T01 -12.2021 (ACBH)
3 HTK.01.22 – HTK.12.22 Hỗ trợ khoán T01 -12.2022 (ACBH)
4 HTKVTVS .01.2023 – HTKVTVS .12.2023
HTKK.01.2023 – HTKK.12.2023
Hỗ trợ khoán T01.2023 (Đội Vận tải, Đội VSCN) – Hỗ trợ khoán T12.2023 (Đội Vận tải, Đội VSCN)
Hỗ trợ khoán T01.2023 (Khác) – Hỗ trợ khoán T12.2023 (Khác)
5 DSACBD (II – III) Danh sách nhân viên bảo vệ áp tải hàng đặc biệt (ACBD)
6 DSACBH (II -III) Danh sách nhân viên lái xe áp tải hàng đặc biệt (ACBH)
7 QDTTACBH.01 Quy định/Tờ trình các khoản phụ cấp, hỗ trợ nhân viên.01
8 QDTTACBH.02 Quy định/Tờ trình các khoản phụ cấp, hỗ trợ nhân viên.02
9 QDTTACBH.03 Quy định/Tờ trình các khoản phụ cấp, hỗ trợ nhân viên.03
10 QĐTTACBD Quy định/Tờ trình các khoản phụ cấp , hỗ trợ cho nhân viên
11 DNPCCTP Đề nghị phụ cấp CTP của hành chánh CN/PGD

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.