BP. QLĐN – Tủ 02

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ
1 CĐOĐ, TS, DS 01.20……. Chế độ ốm đau thai sản dưỡng sức từ năm 2020 – 2023 Vĩnh Viễn Nguyễn Thị Kim Thanh
2 BH.01.20……. Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Thất Nghiệp năm 2020 -2023 Vĩnh Viễn Nguyễn Thị Kim Thanh
3 TKTGBHXH, BHYT 01.20…. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT từ năm 2020 -2023 Vĩnh Viễn Nguyễn Thị Kim Thanh
4 BGSO.01.20…… Biên bản bàn giao sổ BHXH từ năm 2020 -2023 Vĩnh Viễn Nguyễn Thị Kim Thanh
5 SO.01.20….. Hồ Sơ Chốt sổ, Điều chỉnh, Cấp mất, Cấp lại bìa sổ từ năm 2020 -2023 Vĩnh Viễn Nguyễn Thị Kim Thanh
6 ĐCBH.01.20… Đối chiếu Số Liệu với cơ quan bảo hiểm từ năm 2019 -2023 Vĩnh Viễn Nguyễn Thị Kim Thanh
7 KHAC.20 Hồ sơ khác Vĩnh Viễn Nguyễn Thị Kim Thanh
8 BCTNLĐ 01…. Báo cáo định kỳ về tai nạn lao động từ  năm 2013 – năm 2023 Vĩnh Viễn Nguyễn Thị Kim Thanh
9 THE01… Danh sách ký nhận thẻ BHYT từ năm 2020 -2023 Vĩnh Viễn Nguyễn Thị Kim Thanh
10 KSTL.01 Bìa còng danh mục tài liệu Vĩnh Viễn Nguyễn Thị Kim Thanh
11   Sổ BHXH NV nghỉ việc từ 2006 – 2018 Vĩnh Viễn Nguyễn Thị Kim Thanh
12   Tờ rời sổ BHXH rà soát Vĩnh Viễn Nguyễn Thị Kim Thanh

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.