BP. QLĐN – Tủ 01

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ
1 CĐOĐ, TS, DS 01.17……. Chế độ ốm đau thai sản dưỡng sức từ năm 2015 -2019 Vĩnh Viễn Nguyễn Thị Kim Thanh
2 BH.01.06……. Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Thất Nghiệp năm 2006-2019 Vĩnh Viễn Nguyễn Thị Kim Thanh
3 BGSO.01.09…… Biên bản bàn giao sổ BHXH từ năm 2009 – năm 2019 Vĩnh Viễn Nguyễn Thị Kim Thanh
4 SO.01.17….. Hồ Sơ Chốt sổ, Điều chỉnh, Cấp mất, Cấp lại bìa sổ từ năm 2015 – năm 2019 Vĩnh Viễn Nguyễn Thị Kim Thanh
5 ĐCBH.01.10… Đối chiếu Số Liệu với cơ quan bảo hiểm từ năm 2010 – năm 2019 Vĩnh Viễn Nguyễn Thị Kim Thanh
6 BCTNLĐ 01.17…. Báo cáo định kỳ về tai nạn lao động từ  năm 2014 – năm 2019 Vĩnh Viễn Nguyễn Thị Kim Thanh
7 TKTGBHXH,BHYT 01.17…. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT từ năm 2017 – năm 2019 Vĩnh Viễn Nguyễn Thị Kim Thanh

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.