BP. Hành chánh – Tủ 04

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ

1

TCQĐ.01

Tổ chức quyết định ACBD – 2010

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Thanh Hiếu

2

CVĐEN.01

Công văn đến ACBD – 2020

Vĩnh viễn

Vương Hồng Trúc

3

CVĐEN.02

Công văn đến ACBD – 2020

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

4

CVĐEN.03

Công văn đến ACBD – 2020

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

5

CVĐI.01

Công văn đi ACBD – 2020

Vĩnh viễn

Vương Hồng Trúc

6

CVĐI.02

Công văn đi ACBD – 2020

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

7

QĐ.01

Quyết định ACBD – 2020

Vĩnh viễn

Vương Hồng Trúc

8

QĐ.02

Quyết định ACBD – 2020

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

9

QĐ.03

Quyết định ACBD – 2020

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

10

QĐ.04

Quyết định ACBD – 2020

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

11

CVĐEN.01

Công văn đến ACBD – 2021

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

12

CVĐEN.02

Công văn đến ACBD – 2021

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

13

CVĐEN.03

Công văn đến ACBD – 2021

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

14

CVĐI.01

Công văn đi ACBD – 2021

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

15

CVĐI.02

Công văn đi ACBD – 2021

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

16

QĐ.01

Quyết định ACBD – 2021

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

17

QĐ.02

Quyết định ACBD – 2021

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

18

QĐ.03

Quyết định ACBD – 2021

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

19

CVĐEN.01

Công văn đến ACBD – 2022

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

20

CVĐEN.02

Công văn đến ACBD – 2022

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

21

CVĐEN.03

Công văn đến ACBD – 2022

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

22

CVĐI.01

Công văn đi ACBD – 2022

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

23

CVĐI.02

Công văn đi ACBD – 2022

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

24

QĐ.01

Quyết định ACBD – 2022

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

25

QĐ.02

Quyết định ACBD – 2022

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

26

QĐ.03

Quyết định ACBD – 2022

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

27

QĐ.04

Quyết định ACBD – 2022

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

28

GUQ.01

Giấy ủy quyền ACBD

Vĩnh viễn

Vương Hồng Trúc

29

BBH.01

Biên bản họp ACBD

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Thanh Hiếu

30

HĐKT.03

Hợp đồng kinh tế ACBD

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Thanh Hiếu

31

HĐKT.01

Hợp đồng kinh tế ACBH

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Thanh Hiếu

32

VPP.04

Văn phòng phẩm ACBH và ACBD

05 năm

Hồ Ngọc Bích Phụng

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.