BP. Hành chánh – Tủ 03

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ

1

ĐP.01

Danh sách ký nhận đồng phục, bảng tên ACBH – 2020

10 năm

Nguyễn Thị Thảo Lời

2

ĐP.01

Danh sách ký nhận đồng phục ACBH – 2020

10 năm

Nguyễn Thị Thảo Lời

3

ĐP.01

Danh sách ký nhận đồng phục, bảng tên ACBD – 2020

10 năm

Nguyễn Thị Thảo Lời

4

BT.01

Danh sách ký nhận bảng tên ACBD – 2020

10 năm

Nguyễn Thị Thảo Lời

5

TH.01

Danh sách tổng hợp ACBH – ACBD – 2021

10 năm

Nguyễn Thị Thảo Lời

6

ML.ACBD/ 2022

Công ty CP DVBV Ngân hàng Á Châu – 2022

10 năm

Nguyễn Bảo Huyền Ân

7

ML.ACBD/ 2023

Công ty CP DVBV Ngân hàng Á Châu – 2023

10 năm

Nguyễn Bảo Huyền Ân

8

ML.ACBH/ 2022

Công ty CP Phát triển và Cung ứng Nguồn nhân lực Á Châu – 2022

10 năm

Nguyễn Bảo Huyền Ân

9

ML.ACBH/ 2023

Công ty CP Phát triển và Cung ứng Nguồn nhân lực Á Châu – 2023

10 năm

Nguyễn Bảo Huyền Ân

10

KSK.01

Kết quả khám sức khỏe định kỳ ACBH – 2021

Vĩnh viễn

Phạm Thu Huyền

11

GXN.01

Giấy xác nhận ACBH

 

Hồ Ngọc Bích Phụng

12

GXN.01

Giấy xác nhận ACBD

 

Hồ Ngọc Bích Phụng

13

CVĐEN.01

Công văn đến ACBH – 2022

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

14

CVĐEN.02

Công văn đến ACBH – 2022

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

15

CVĐEN.03

Công văn đến ACBH – 2022

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

16

CVĐI.01

Công văn đi ACBH – 2022

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

17

CVĐI.02

Công văn đi ACBH – 2022

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

18

QĐ.01

Quyết định ACBH – 2022

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

19

QĐ.02

Quyết định ACBH – 2022

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

20

QĐ.03

Quyết định ACBH – 2022

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

21

CVĐEN.01

Công văn đến ACBH – 2023

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

22

CVĐEN.02

Công văn đến ACBH – 2023

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

23

CVĐI.01

Công văn đi ACBH – 2023

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

24

QĐ.01

Quyết định ACBH – 2023

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

25

QĐ.02

Quyết định ACBH – 2023

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.