BP. Hành chánh – Tủ 02

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ

1

TLNBHH .01

Tài liệu nội bộ hiện hành ACBH

Vĩnh viễn

Vương Hồng Trúc

2

TLBN.01

Tài liệu bên ngoài hiện hành ACBH

Vĩnh viễn

Vương Hồng Trúc

3

TLNBHH .01

Tài liệu nội bộ hiện hành ACBD

Vĩnh viễn

Vương Hồng Trúc

4

TLBN.01

Tài liệu bên ngoài hiện hành ACBD

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Thanh Hiếu

5

HĐKTC.01

Hợp đồng kho thế chấp ACBD

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Thanh Hiếu

6

PL.ACBD .01

Phụ lục HĐ CCDV ACBD   (Từ 01-186/PL-DVBV)

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Thanh Hiếu

7

PL.ACBD .02

Phụ lục HĐ CCDV ACBD   (Từ 187-244/PL-DVBV)

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Thanh Hiếu

8

HĐCC DV.01

Hợp đồng cung cấp dịch vụ ACBH

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Thanh Hiếu

9

CĐ.01

Công đoàn ACBH

Vĩnh viễn

Vương Hồng Trúc

10

CĐ.01

Công đoàn ACBD

Vĩnh viễn

Vương Hồng Trúc

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.