BP. Hành chánh – Tủ 01

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ

1

PLHĐKT. ACBH

Phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ

Vĩnh viễn

Võ Thị Kim Anh

2

HĐCC DV.02

Hợp đồng cung cấp dịch vụ ACBH

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

3

HĐKT.02

Hợp đồng kinh tế ACBH

Vĩnh viễn

Vương Hồng Trúc

4

HĐDV BV.01

Hợp đồng cung cấp dịch vụ  bảo vệ ACBD

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Thanh Hiếu

5

HĐKTC.02

Hợp đồng kho thế chấp ACBD

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Thanh Hiếu

6

HĐKTC.03

Hợp đồng kho thế chấp ACBD

Vĩnh viễn

Vương Hồng Trúc

7

HĐKT.04

Hợp đồng kinh tế ACBD

Vĩnh viễn

Vương Hồng Trúc

8

HĐKT.05

Hợp đồng kinh tế ACBD

Vĩnh viễn

Vương Hồng Trúc

9

HĐKT.06

Hợp đồng kinh tế ACBD

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

10

TCQĐ.01

Tổ chức quyết định ACBD

Vĩnh viễn

Vương Hồng Trúc

11

BBH.01

Biên bản họp ACBH

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Thanh Hiếu

12

BBH.02

Biên bản họp ACBD

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

13

CVĐEN.01

Công văn đến ACBD – 2023

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

14

CVĐEN.02

Công văn đến ACBD – 2023

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

15

CVĐEN.03

Công văn đến ACBD – 2023

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

16

CVĐI.01

Công văn đi ACBD – 2023

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

17

CVĐI.02

Công văn đi ACBD – 2023

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

18

QĐ.01

Quyết định ACBD – 2023

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

19

QĐ.02

Quyết định ACBD – 2023

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

20

QĐ.03

Quyết định ACBD – 2023

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

21

QĐ.04

Quyết định ACBD – 2023

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

22

QĐ.05

Quyết định ACBD – 2023

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

23

HĐKT.07

Hợp đồng kinh tế ACBD

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

24

GUQ.02

Giấy ủy quyền ACBD

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

25

CVĐEN.03

Công văn đến ACBH – 2023

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

26

CVĐI.02

Công văn đi ACBH – 2023

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

27

QĐ.03

Quyết định ACBH – 2023

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

28

HĐKT.03

Hợp đồng kinh tế ACBH

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

29

GUQ.01

Giấy ủy quyền ACBH

Vĩnh viễn

Hồ Ngọc Bích Phụng

30

VPP.05

Văn phòng phẩm ACBH và ACBD

05 năm

Hồ Ngọc Bích Phụng

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.