BP. Đào tạo – Tủ 01

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ

01

TDĐT.01

ACBD – Theo dõi đào tạo năm 2021

Vĩnh viễn

Bùi Thị Tú

02

TDĐT.02

ACBD – Theo dõi đào tạo năm 2021

Vĩnh viễn

03

TDĐT.01

ACBH – Theo dõi đào tạo năm 2021

Vĩnh viễn

04

TDĐT.01

ACBD – Theo dõi đào tạo năm 2022

Vĩnh viễn

05

TDĐT.02

ACBD – Theo dõi đào tạo năm 2022

Vĩnh viễn

06

TDĐT.03

ACBD – Theo dõi đào tạo năm 2022

Vĩnh viễn

07

TDĐT.01

ACBH – Theo dõi đào tạo năm 2022

Vĩnh viễn

08

TDĐT.02

ACBH – Theo dõi đào tạo năm 2022

Vĩnh viễn

09

TDĐT.03

ACBH – Theo dõi đào tạo năm 2022

Vĩnh viễn

10

TDĐT.01

ACBD – Theo dõi đào tạo năm 2023

Vĩnh viễn

11

TDĐT.02

ACBD – Theo dõi đào tạo năm 2023

Vĩnh viễn

12

TDĐT.01

ACBH – Theo dõi đào tạo năm 2023

Vĩnh viễn

13

TDĐT.02

ACBH – Theo dõi đào tạo năm 2023

Vĩnh viễn

14

TLDĐ TNB.01

ACBH – Tài liệu đào tạo nội bộ

Vĩnh viễn

15

TLDĐ TNB.05

Tài liệu đào tạo 2021 ACBH – ACBD

Vĩnh viễn

16

TLDĐ TNB.06

Tài liệu đào tạo 2021 ACBH – ACBD

Vĩnh viễn

17

TLDĐ TNB.07

Tài liệu đào tạo 2022 ACBH – ACBD

Vĩnh viễn

18

HĐĐT.01

Hợp đồng đào tạo các loại ACBH – ACBD

Vĩnh viễn

19

HSĐT.01

Hồ sơ liên quan đến đào tạo: Quy định, khung đào tạo, tờ trình, thông báo,…

Vĩnh viễn

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.