BP. CUNLL – Tủ 02

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ

1

DSXMLL NVTT

Danh sách xác minh lý lịch nhân viên tân tuyển năm 2014 – 2021

Vĩnh viễn

Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên

2

DSUVDT

Danh sách ứng viên dự tuyển năm 2021 – 2023

Vĩnh viễn

Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên

3

DSUVTT. 01

Danh sách ứng viên trúng tuyển năm 2022

Vĩnh viễn

Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên

4

DSNVTT. 02

Danh sách nhân viên trúng tuyển năm 2023

Vĩnh viễn

Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên

5

DSBG HSBS

Danh sách bàn giao hồ sơ bổ sung năm 2018 – 2021

Vĩnh viễn

Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên

6

TTTTHC

Tờ trình tuyển dụng hành chánh ACBH

Vĩnh viễn

Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên

7

BBBGHS

Biên bản bàn giao hồ sơ năm 2023

Vĩnh viễn

Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên

8

TLLQĐTD

Tài liệu liên quan đến tuyển dụng ACBH

Vĩnh viễn

Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên

9

DSNVTT KHĐ

Danh sách nhân viên tân tuyển ký hợp đồng năm 2023

Vĩnh viễn

Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên

10

PĐNCULĐ

Phiếu đề nghị cung ứng lao động năm 2023

Vĩnh viễn

Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên

11

KHTDN SN

Kế hoạch tuyển dụng nhân sự năm 2011 – 2023

Vĩnh viễn

Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.