BP. CUNLL – Tủ 01

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ

1

DSXMLL. 01

Danh sách xác minh lý lịch năm 2014 – 2021

Vĩnh viễn

Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên

2

DSXMLL NVTT

Danh sách xác minh lý lịch nhân viên tân tuyển năm 2014 – 2019

Vĩnh viễn

Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên

3

KQXMLL

Kết quả xác minh lý lịch nhân viên tân tuyển năm 2014 – 2020

Vĩnh viễn

Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên

4

DSNVTT. 01

Danh sách nhân viên trúng tuyển năm 2022

Vĩnh viễn

Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên

5

DSNVTT. 02

Danh sách nhân viên trúng tuyển năm 2023

Vĩnh viễn

Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên

6

DSUVDT

Danh sách ứng viên dự tuyển năm 2022 – 2023

Vĩnh viễn

Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên

7

DSBGHS BS

Danh sách bàn giao hồ sơ bổ sung năm 2018 – 2021

Vĩnh viễn

Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên

8

DSNVTT KHĐ

Danh sách nhân viên tân tuyển ký hợp đồng năm 2023

Vĩnh viễn

Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên

9

KHTD

Kế hoạch tuyển dụng năm 2023

Vĩnh viễn

Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên

10

KHTD NSN

Kế hoạch tuyển dụng nhân sự năm 2014 – 2023

Vĩnh viễn

Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên

11

KT

Khen thưởng năm 2017 – 2018

Vĩnh viễn

Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên

12

Công đoàn ACBD

Vĩnh viễn

Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên

13

DSNVNTT

Danh sách nhân viên nhận tiền thưởng

Vĩnh viễn

Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên

14

TLLQĐTD

Tài liệu liên quan đến tuyển dụng ACBD

Vĩnh viễn

Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên

15

BBTTGT

Biên bản thỏa thuận giới thiệu năm 2023

5 năm

Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên

16

DSBGHS

Biên bản bàn giao hồ sơ năm 2023

Vĩnh viễn

Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.