Ban PC&TT – Tủ 02

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ
1 DS. ACBH.02 DANH SÁCH NHẮC NHỞ NHÂN VIÊN VI PHẠM NỘI QUY LAO ĐỘNG ACBH NĂM 2022 – 2023 20 năm Võ Thị Hồng
2 DS. ACBD.02 DANH SÁCH NHẮC NHỞ NHÂN VIÊN VI PHẠM NỘI QUY LAO ĐỘNG ACBD NĂM 2022 – 2023 20 năm Võ Thị Hồng
3 THTL.01 TỔNG HỢP TÀI LIỆU ACBH – ACBD – ACB   Võ Thị Kim Anh
4 VBPL.02 VĂN BẢN PHÁP LUẬT (Lao động, Tiền lương, Bảo hiểm, ATVS-LĐ, Công đoàn)   Võ Thị Kim Anh
5 VBPL.01 VĂN BẢN PHÁP LUẬT (Kinh doanh, DVBV, Thuế, Kế toán, Quản lý nhà nước)   Võ Thị Kim Anh
6 HSPL – ACBH.01 HỒ SƠ PHÁP LÝ – ACBH Vĩnh viễn Võ Thị Kim Anh
7 HĐCCBV-ACBD.01 HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ HIỆN HÀNH – ACBD Vĩnh viễn Võ Thị Kim Anh
8 HĐCCBV-ACBH.01 HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ HIỆN HÀNH – ACBH Vĩnh viễn Võ Thị Kim Anh
9 HSPL – ACBD.01 HỒ SƠ PHÁP LÝ – ACBH Vĩnh viễn Võ Thị Kim Anh
10 XLKL_CN THANH HOA_2023 THEO DÕI XỬ LÝ KỶ LUẬT VỤ VIỆC CN THANH HÓA 20 năm Nguyễn Thị Huyền Diễm
11 NO: 01.NCHĐ HỒ SƠ NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH HĐ KHOÁN VIỆC NĂM 2016 Vĩnh viễn Võ Thị Kim Anh
12 TƯLĐTT. 01 THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ ACBH – ACBD Vĩnh viễn Võ Thị Kim Anh
13 NQLĐ.01 NỘI QUY – NỘI QUY LAO ĐỘNG ACBH – ACBD Vĩnh viễn Võ Thị Kim Anh
14 Tk.01 NỘI QUY THỎA ƯỚC QUY CHẾ DÂN CHỦ (ACBD) Vĩnh viễn Nguyễn Thị Huyền Diễm
15 Tk.01 NỘI QUY THỎA ƯỚC QUY CHẾ DÂN CHỦ (ACBH) Vĩnh viễn Nguyễn Thị Huyền Diễm
16 HSPL. ACBD.02 HỒ SƠ PHÁP LÝ – ACBD Vĩnh viễn Nguyễn Thị Huyền Diễm
17 HSPL. ACBH.02 HỒ SƠ PHÁP LÝ – ACBH Vĩnh viễn Nguyễn Thị Huyền Diễm
18 COVID. 2021 HỒ SƠ THANH TOÁN NHÂN VIÊN ẢNH HƯỞNG COVID-19 NĂM 2021   Lưu Thể Cúc

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.