Ban PC&TT – Tủ 01

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ
1 XLKN.10 HỒ SƠ KHIẾU NẠI 2009- 2010 20 năm Võ Thị Kim Anh
2 XLKL. 03.12 HỒ SƠ XỬ LÝ KỶ LUẬT –  2012 20 năm Võ Thị Kim Anh
3 XLKL. 01.13 HỒ SƠ XỬ LÝ KỶ LUẬT
(TỪ T1 – T6/2013)
20 năm Võ Thị Kim Anh
4 XLKL. 02.13 HỒ SƠ XỬ LÝ KỶ LUẬT                
(TỪ T7 – 12/2013)
20 năm Võ Thị Kim Anh
5 XLKL. 01.14 HỒ SƠ XỬ LÝ KỶ LUẬT TỪ            
T1 – T7/2014
20 năm Võ Thị Kim Anh
6 XLKL. 02.14 HỒ SƠ XỬ LÝ KỶ LUẬT            
TỪ T8 – T12/2014
20 năm Võ Thị Kim Anh
7 KL. ACBD. 2015.01 HỒ SƠ XLKL – ACBD
NĂM 2015 (T01-T04)
20 năm Võ Thị Kim Anh
8 KL. ACBD. 2015.02 HỒ SƠ XLKL – ACBD NĂM 2015 (T05-T12) 20 năm Võ Thị Kim Anh
9 XLKL. 01.16 HỒ SƠ XỬ LÝ KỶ LUẬT
TỪ T.01 – 06//2016
20 năm Võ Thị Kim Anh
10 XLKL. 02.16 HỒ SƠ XỬ LÝ KỶ LUẬT
TỪ T 07 – 12//2016
20 năm Võ Thị Kim Anh
11 XLKL. 17.01 HỒ SƠ XỬ LÝ KỶ LUẬT
TỪ T.01 – 06//2017
20 năm Võ Thị Kim Anh
12 XLKL. 17.02.D HỒ SƠ XỬ LÝ KỶ LUẬT                TỪ T.07 – 12//2017 20 năm Võ Thị Kim Anh
13 XLKL. 18.01.D HỒ SƠ XỬ LÝ KỶ LUẬT
T. 01 – 3 NĂM 2018
20 năm Võ Thị Kim Anh
14 XLKL. 18.02.D HỒ SƠ XỬ LÝ KỶ LUẬT
T. 4 – 9 NĂM 2018
20 năm Võ Thị Kim Anh
15 XLKL. 18.03.D HỒ SƠ XỬ LÝ KỶ LUẬT
T.10 – 12 NĂM 2018
20 năm Võ Thị Kim Anh
16 XLKL. 20.01.D HỒ SƠ XỬ LÝ KỶ LUẬT TỪ         T.01 – T6 NĂM 2020 20 năm Nguyễn Thị Huyền Diễm
17 XLKL. 21.D HỒ SƠ XỬ LÝ KỶ LUẬT
Năm 2021
20 năm Nguyễn Thị Huyền Diễm
18 XLKL. 22.D HỒ SƠ XỬ LÝ KỶ LUẬT
Năm 2022
20 năm Nguyễn Thị Huyền Diễm
19 COVID. 01.2021 HỒ SƠ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 20 năm Phạm Thị Cẩm Vân (BĐCL đưa qua)
20 COVID.22 HỒ SƠ THEO DÕI PHÒNG CHỐNG, ỨNG PHÓ COVID-19  2022   Nguyễn Thị Huyền Diễm
21 TDKL.01 THEO DÕI KỶ LUẬT NĂM 2011- 2012 20 năm Võ Thị Kim Anh
22 XLKL.01 HỒ SƠ XỬ LÝ KỶ LUẬT NĂM 2013 20 năm Lê Huỳnh Như
23 XLKL. 14-18 HỒ SƠ XỬ LÝ KỶ LUẬT TỪ NĂM 2014 – 2018 20 năm Võ Thị Kim Anh
24 01.TCLĐ HỒ SƠ GIẢI QUYẾT TCLĐ – NGUYỄN THANH TUẤN 2018 20 năm Võ Thị Kim Anh
25 XLKL. 19+20+21 .H HỒ SƠ XỬ LÝ KỶ LUẬT NĂM 2019 – 2020 – 2021 20 năm Nguyễn Thị Huyền Diễm
26 THCV. ACBH 01 TỔNG HỢP CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO ACBH
(2013 đến T6.2019)
  Võ Thị Kim Anh
27 THCV. ACBD.01 TỔNG HỢP CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO ACBD
(2013 đến T6.2019)
  Võ Thị Kim Anh
28 THCV. ACBH. ACBD.03 TỔNG HỢP CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO ACBH- ACBD (2013 đến T6.2019)   Võ Thị Kim Anh
29 DS. ACBH.01 DANH SÁCH NHẮC NHỞ NHÂN VIÊN VI PHẠM NỘI QUY LAO ĐỘNG ACBH  NĂM 2019 – 2020 – 2021 20 năm Nguyễn Thị Huyền Diễm

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.