Ban ĐBCL

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ
1 TLCL.01 Tài liệu chất lượng Ban ĐBCL ACBD Vĩnh viễn Phạm Thị Cẩm Vân
2 TLCL.02 Tài liệu chất lượng P.BVMT + P.KDQLNV ACBD
3 TLCL.03 Tài liệu chất lượng P.QTNS+ P.QTHC ACBD
4 TLCL.04 Tài liệu chất lượng P.TC-KT + P.KTGSNB ACBD
5 TLCL.01 Tài liệu chất lượng Ban ĐBCL ACBH
6 TLCL.03 Tài liệu chất lượng P.QTNS+ P.QTHC ACBH
7 TLCL.04 Tài liệu chất lượng P.TC-KT + P.DV QLTN ACBH
8 TLCL.05 Tài liệu chất lượng P.DV VSCN ACBH
9 CT.01 Chương trình cải tiến ACBH-ACBD
10 BCD.02 Báo cáo tình hình hoạt động ACBD
11 CD.01 Đánh giá chuyên đề
12 BSC.02 Số liệu BSC 2022
13 ĐGNB.07 Hồ sơ đánh giá nội bộ ACBD
14 CBCLDV.02 Cảnh báo chất lượng dịch vụ ACBD
15 CLDVNB.01 Đánh giá chất lượng dịch vụ nội bộ
16 BSC.04 Số liệu BSC 2018-2019
17 TTTHT.01 Đánh giá tính tuân thủ tại hiện trường 2023
18 TTTHT.02 Đánh giá tính tuân thủ tại hiện trường 2023
19 BCQ.01 Báo cáo tình hình hoạt động ACBH
20 HDKD.01 Hoạt động kinh doanh ACBH-ACBD
21 TK.03 Thư khen 2023
22 DGNB.03 Hồ sơ đánh giá nội bộ ACBH
23 CBCLDV.02 Cảnh báo chất lượng dịch vụ ACBH

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.