An toàn vệ sinh thực phẩm

Khóa học trang bị những kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm dành cho nhân viên cung cấp suất ăn công nghiệp.

Thông tin liên hệ:
- SĐT: 0983.106.488
- Email: tubt@acb.com.vn