Phổ biến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

Khóa học Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp nhằm phổ biến các chuẩn mực về suy nghĩ, hành vi tích cực được yêu cầu thực hiện, duy trì đối với toàn thể nhân viên Công ty. Việc tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp tại Công ty là yêu cầu bắt buộc, cần tự giác chấp hành và thực hiện để tạo nền tảng văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, thể hiện giá trị cốt lõi của Công ty, góp phần xây dựng hình ảnh Công ty chuyên nghiệp, trong sạch, đoàn kết, hướng về khách hàng và phát triển bền vững.

Thông tin liên hệ:
- SĐT: 0983.106.488
- Email: tubt@acb.com.vn