Kỹ năng quản lý cấp Tổ

Hiểu được khái  niệm, vai trò, nhiệm vụ của người Quản lý cấp Tổ và các phương pháp để quản lý tốt Tổ

Thông tin liên hệ:
- SĐT: 0983.106.488
- Email: tubt@acb.com.vn