Kỹ năng quản lý cấp Đội

Hiểu được khái  niệm, vai trò, nhiệm vụ của người Quản lý cấp Đội và các phương pháp để quản lý tốt Đội

Thông tin liên hệ:
- SĐT: 0983.106.488
- Email: tubt@acb.com.vn