Hướng dẫn thực hành 5S và hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO

Khóa học Hướng dẫn thực hành 5S và hệ thống QLCL theo TCVN ISO dành cho nhân viên bảo vệ giúp học viên hiểu được kiến thức cơ bản về 5S và hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015; Nhận thức được lợi ích khi thực hiện 5S và áp dụng ISO; Phương pháp thực hiện và xây dựng thói quen thực hiện, tuân thủ 5S, ISO tại nơi làm việc. 

Thông tin liên hệ:
- SĐT: 0983.106.488
- Email: tubt@acb.com.vn