Hội nhập môi trường làm việc dành cho NV tân tuyển

Khóa học trang bị cho học viên những hiểu biết nhất định về Công ty, về môi trường làm việc và một số giải pháp để hội nhập môi trường làm việc hiệu quả.

Thông tin liên hệ:
- SĐT: 0983.106.488
- Email: tubt@acb.com.vn