Bài Giảng

Chào mừng bạn đến với bài giảng Eleaning!

Bạn vui lòng bấm vào đây để chuyển đến bài giảng.

Kich vao day

Lưu ý:

Khi xem và làm hết bài giảng, bạn vui lòng chụp lại kết quả và gửi về công ty theo Form bên cạnh!

[WP-Coder id=”1″]

[WP-Coder id=”2″]

 

      [selct_multiselct* cities include_blank "Đội 8 Tỉnh" "Đội 9 Tỉnh" "Đội 10 Tỉnh" "Đội 11 Tỉnh" "Đội 12 Tỉnh" "Đội 14 Tỉnh" "Đội 15 Tỉnh" "Đội 16 Tỉnh" "Đội 17 Tỉnh" "Đội 18 Tỉnh" "Đội 19 Tỉnh" "Đội 20 Tỉnh" "Đội 21 Tỉnh" "Đội 22 Tỉnh" "Đội 23 Tỉnh" "Đội 24 Tỉnh" "Đội 25 Tỉnh" "Đội 27 Tỉnh" "Đội 30 Tỉnh" "Đội 31 Tỉnh" "Đội 32 Tỉnh" "Đội 33 Tỉnh" "Đội 34 Tỉnh" "Đội 35 Tỉnh" "Đội 36 Tỉnh" "Đội 37 Tỉnh" "Đội 38 Tỉnh" "Đội 39 Tỉnh" "Đội 40 Tỉnh" "Đội 41 Tỉnh" "Đội 43 Tỉnh" "Đội 44 Tỉnh" "Đội 45 Tỉnh" "Đội 47 Tỉnh" "Đội 48 Tỉnh" "Đội 49 Tỉnh" "Đội 50 Tỉnh" "Đội 51 Tỉnh" "Đội 52 Tỉnh" "Đội 53 Tỉnh" "Đội 54 Tỉnh" "Đội 55 Tỉnh" "Đội 56 Tỉnh" "Đội 57 Tỉnh" "Đội 58 Tỉnh" "Đội 59 Tỉnh" "Đội 61 Tỉnh"]